Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Recruitis.io s.r.o. a podmínky užívání Internetových systémů společnosti Recruitis.io s.r.o.

Naše fakturační údaje

Recruitis.io s.r.o.

IČ: 27508391
DIČ: CZ27508391
se sídlem ČSA 329, Hradec Králové 500 03, Česká republika
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 23184
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká Republika
Č. ú.: 357943710237/0100
IBAN: CZ4901000000357943710237
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Recruitis.io s.r.o. , IČ: 27508391, se sídlem ČSA 329, Hradec Králové 500 03 (dále jen „ČTP“) a podmínky užívání Internetových systémů společnosti ČTP

 • 1. Úvodní ustanovení
  • 1.1 ČTP vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání Internetových systémů (dále jen “Všeobecné obchodní podmínky”).
  • 1.2 Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy, do nichž ČTP vstupuje v souvislosti s užíváním jejích Internetových systémů, včetně smluvních vztahů, které se týkají automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, poradenství v obchodní činnosti a výroby reklamy a evidence osobních údajů pro zaměstnavatele.
  • 1.3 Definice Internetových systémů je uvedena níže v čl. 3 Všeobecných obchodních podmínek.
  • 1.4 Internetové systémy ČTP jsou určeny pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.
 • 2. Úprava právních vztahů
  • 2.1 Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se vztahují na smluvní vztahy uvedené v čl. 1.2.
  • 2.2 Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.
  • 2.3 Otázky neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 • 3. Definice použitých pojmů
  • 3.1 Pojmy použité v textu Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam:

   Internetové systémy ČTP:

   Internetové stránky ČTP www.PRACEvIT.cz, www.PRACEvCR.cz, www.PRACEvPRAZE.cz, www.PRACE-BRNO.cz, www.PRACEvHRADCI.cz, www.PRACEvPARDUBICICH.cz, www.PRACEvBUDEJOVICICH.cz, www.PRACEnaVYSOCINE.cz, www.PRACEvOSTRAVE.cz, www.PRACEvOLOMOUCI.cz, www.PRACEveZLINE.cz, www.PRACEvLIBERCI.cz, www.PRACEvUSTI.cz, www.PRACEveVARECH.cz, www.PRACEvPLZNI.cz, www.Recruitis.cz, www.cesky-trh-prace.cz, www.ProPersonalisty.cz a počítačové programy vytvořené ČTP určené k užívání ze strany klientů, především pak systému Recruitis.

   Užívání Internetových systémů ČTP:

   Procházení, čtení a zápis do internetových stránek a počítačových programů vytvořených ze strany ČTP, které jsou přístupné třetím osobám.

   Uživatel:

   Každá osoba zaregistrovaná na internetových stránkách ČTP, která používá Internetové systémy ČTP dostupné na počítačové síti internet.

   Klient:

   Právnická či fyzická osoba, která uzavře s ČTP smlouvu o poskytování služeb definovaných v článku 4. Všeobecných obchodních podmínek. Klientem se rozumí rovněž zprostředkovatel.

   Zprostředkovatel:

   Právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím Internetových systémů ČTP, pod svým jménem, hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání.

   Zvýraznění inzerce:

   Grafické odlišení nebo zobrazení na označených místech webu, tak aby se zvýšil počet zobrazení nabízeného inzerátu, Klienta nebo jeho prezentace.

   Reklamní prostor:

   Komunikační prostředek grafického, textového, zvukového nebo audio-vizuálního typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci právnických či fyzických osob a/nebo jejich služeb.

 • 4. Přehled služeb ČTP
  • 4.1 Inzerce pracovních pozic a automatizované zpracování dat.

   Služba inzerce volných pozic a automatizované zpracování dat spočívá v automatizovaném zpracování dat v oblasti lidských zdrojů a zveřejnění inzerátu volné pracovní pozice při využití Internetových systémů ČTP a technologického prostředí celosvětové počítačové sítě internet.

  • 4.2 Zvýraznění inzerce

   Jsou zpoplatněné, doprovodné služby k Inzerci pracovních pozic. Všechny typy zvýraznění inzerce, včetně jejich popisů jsou součástí platného ceníku uvedeného v Internetových systémech ČTP.

  • 4.3 Prohledávání databáze životopisů (CV)

   ČTP je vlastníkem databáze uchazečů o zaměstnání a jejich CV, které spravuje a umožňuje přístup k nim formou prohlížení CV za účelem nabídky práce.

  • 4.4 Reklamní služby na internetu

   Reklamními službami na internetu se rozumí služby poskytované ze strany ČTP klientovi v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v zabezpečení tvorby, vlastní technické realizaci a prezentování reklamního prostoru na nebo prostřednictvím Internetových systémů ČTP ve prospěch klienta.

  • 4.5 Recruitis – elektronický system na usnadnění procesů náboru zaměstnanců

   Služba Recruitis umožňuje správu osobních údajů uchazečů, jejich reakcí na inzeráty, online testování, evidenci pohovorů a jejich výsledků, až po samotné porovnání kandidátů vedoucí k výběru konkrétního/ch uchazeče/ů.

  • 4.6 Konzultační služby

   Konzultačními službami se rozumí poradenství v oblasti lidských zdrojů a ostatní služby související s poradenstvím na trhu práce.

  • 4.7 Online psychometrie
  • Online psychometrií se rozumí poskytování služeb v oblasti elektronického zjišťování psychologických vlastností lidských zdrojů. ČTP poskytuje tuto službu v podobě přístupu k elektronickým testům a dotazníkům v systému Recruitis. Odpovědnost za způsob využití Online psychometrie a důsledky z něj plynoucí pro subjekty elektronického testování přejímá klient jakožto přímý uživatel výsledků testů a dotazníků.
 • 5. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací
  • 5.1 Uživatelé a Klienti se zavazují prezentovat prostřednictvím Internetových systémů ČTP výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani ČTP.
  • 5.2 Uživatelé a Klienti se zavazují prezentovat prostřednictvím Internetových systémů ČTP informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.
  • 5.3 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel nebo Klient, který tyto informace uložil do Internetových systémů ČTP. Uživatel a Klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby ČTP uchovávala informace o zápisu dat do Internetových systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele či Klienta.
  • 5.4 Uživatel a Klient tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro případné řešení sporu s Klientem či Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Internetových systémů ČTP Uživatelem či Klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  • 5.5 Klient či Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.
 • 6. Nakládání s prezentovanými informacemi
  • 6.1 ČTP si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:
   • 6.1.1 informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
   • 6.1.2 informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb;
   • 6.1.3 nabídek práce, ve kterých Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku pro Uživatele;
   • 6.1.4 nabídek práce a brigád, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM);
   • 6.1.5 všeobecných a obchodních informací o produktech Klienta v rámci rubrik nabídek práce a brigády (např. “jeďte do zahraničí”, “vzdělávejte se” nebo “za uplatu udělám” …), které mají charakter reklamy;
   • 6.1.6 více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice; v případě porušení tohoto bodu má ČTP nárok na plnou cenu další zveřejněné pozice, a to za každou další pozici v textu jedné prezentované pozice; v případě vystavení pozice z předplatného je ČTP oprávněna odebrat za každou pozici navíc plný počet kreditů, za jaký byla původní pozice vystavena;
   • 6.1.7 informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice);
   • 6.1.8 informací nebo životopisů o třetích osobách bez jejich vědomí;
   • 6.1.9 informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst ČTP nebo jiných fyzických či právnických osob;
   • 6.1.10 přímých internetových odkazů na pracovní pozice Klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci Uživatelů a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají uživatele registraci.
  • 6.2 ČTP je oprávněna kontrolovat obsah informací podle článku 5. a 6. Všeobecných obchodních podmínek. ČTP je oprávněna upozornit Uživatele nebo Klienta na rozpor jeho jednání s Všeobecnými obchodními podmínkami a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně odstranit z Internetových systémů ČTP, a to i bez souhlasu Klienta nebo Uživatele.
  • 6.3 V případě poskytování služby Databáze životopisů není Klient oprávněn používat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat, neboť tím dochází k nadměrnému zatížení Internetových systémů ČTP. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat při prohledávání databáze životopisů je považováno za porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  • 6.4 ČTP si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Internetových systémů ČTP Uživatelem či Klientem, který opakovaně či podstatně porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  • 6.5 Klient bere na vědomí, že není oprávněn měnit v průběhu poskytování služby zveřejňované údaje v textu a názvu pracovní pozice v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu pozice. ČTP je oprávněna vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout, příp. je ČTP oprávněna požadovat plnou cenu za další pozici za každou takovouto změnu; v případě vystavení pozice z předplatného je ČTP oprávněna odebrat za každou změnu pozice plný počet kreditů, za jaký byla původní pozice vystavena.
 • 7. Předání podkladů a termín zahájení služeb
  • 7.1 Uživatelé a Klienti jsou povinni předat ČTP podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Internetových systémů ČTP, pokud není dohodnuto jinak.
  • 7.2 V případě využití Internetových systémů ČTP pro zadávání dat vyjma bodu 7.3 Všeobecných obchodních podmínek, jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Internetových systémů ČTP okamžitě a ve výjmečných případech (kontroly) nejdéle do jednoho pracovního dne po řádném odeslání údajů. V případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje ČTP zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejdéle však do deseti pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak.
  • 7.3 Pokud se však jedná o první použití automatizované části Internetových systémů ČTP Klientem (tj. prostřednictvím nové registrace Klienta), nebo o Klienta, který má neuhrazený závazek po splatnosti u ČTP a účet mu ještě nebyl zablokován, a nebo o Klienta u kterého má ČTP jakékoli pochybnosti se solventností, pak jsou informace zobrazeny na Internetových systémech ČTP okamžitě, ale bez uvedených kontaktních údajů, namísto nich je zobrazeno “čeká na zpracování”. A však uchazeči mají možnost odpovídat prostřednictvím Odpovědního formuláře uvnitř každého inzerátu, nebo po kliknutí na “Odpovědět” a následném zobrazení Odpovědního formuláře. Tyto odpovědi jsou mu schraňovány a následně automaticky zaslány Internetovým systémem po spárovní platby, respective připsání na účet ČTP, přijaté platby za inzerát. Takovéto zobrazení se nepovažuje za zahájení poskytovaných služeb.
  • 7.4 Podklady pro grafické reklamní prostory (služba definovaná v bodě 4.4 Všeobecných obchodních podmínek) je možné předávat elektronickou poštou nebo na přenosném nosiči dat v běžných formátech *.jpg, *.gif, *.png nebo *.swf o maximální velikosti do 35 kB. ČTP si v rámci poskytování svých služeb vyhrazuje právo odmítnout takovou podobu reklamního banneru (či jiné grafické reklamy) Klienta či Uživatele, která nebude dosahovat odpovídající estetické kvality, kterou lze s ohledem na zpracování Internetových systémů ČTP spravedlivě požadovat, především pak pokud se jedná o bannery (či jiné grafické reklamy) prezentované na titulní stránce Internetových systémů.
  • 7.5 V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů je Klient povinen uhradit veškeré dodatečné náklady spojené s případným zpracováním podkladů v kratší době.
  • 7.6 Každá jednotlivá pozice bude ze strany ČTP prezentována službou www na Internetu po Klientem stanovenou dobu.
  • 7.7 Pokud nebude dohodnuto jinak, pro služby definované v bodech 4.1, 4.2 a 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ČTP garantuje započetí s plněním služby do 3 pracovních dnů ode dne následujícího po dni řádného obdržení všech podkladů. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve stanovené formě se o počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je ČTP povinna zahájit poskytování služby. ČTP si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění v případě dodání podkladů v nestandardních formátech.
  • 7.8 Termín započetí služby ze strany ČTP v případě služeb poskytovaných dle bodu 4.6 Všeobecných obchodních podmínek bude uveden v samostatné objednávce nebo sjednán ve smlouvě.
  • 7.9 Klient je povinen se před započetím poskytování služeb ze strany ČTP zaregistroval do příslušného Internetového systému ČTP. Klient má právo vytvářet další uživatelské účty (podúčty), pokud Všeobecné obchodní podmínky ČTP nestanoví jinak.
  • 7.10 Klient má právo v příslušném Internetovém systému ČTP dynamicky vytvářet, upravovat, publikovat, pozastavovat a archivovat jednotlivé pracovní pozice, a to po celou dobu účinnosti uzavřené Smlouvy.
 • 8. Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti
  • 8.1. Uživatelé a Klienti se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, výkresy, filmy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany ČTP.
  • 8.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
  • 8.3. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti smlouvy uzavřené mezi ČTP a klientem.
  • 8.4. ČTP se tímto zavazuje, že nad rámec mlčenlivosti dle čl. 8.1. nebude důvěrné informace týkající se Klienta jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny Klienta shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi. ČTP se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.
  • 8.5. Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se ČTP, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako ČTP.
  • 8.6. ČTP se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. ČTP bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.
 • 9. Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky
  • 9.1 ČTP přijímá objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje služby definované v bodě 4. Všeobecných obchodních podmínek. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení ČTP.
  • 9.2 Objednávky na služby automatizovaného zpracování dat poskytované elektronickou formou přijímá ČTP především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu, který je přístupný na Internetových systémech ČTP. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem, poštou nebo telefonicky.
  • 9.3 ČTP si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:
   • 9.3.1. ji podala osoba nebo zástupce společnosti, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s ČTP;
   • 9.3.2. realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou ČTP;
   • 9.3.3. realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.
  • 9.4 Nedojde-li k odmítnutí objednávky dle čl. 9.3, nebo ke stavu popsaném v bode 7.3 zahájí ČTP poskytování služeb podle údajů uvedených na formuláři. V případě, že na objednávkovém formuláři není uvedena pozdější specifikace začátku poskytování služby, platí, že poskytování služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.
  • 9.5 Klient bere na vědomí, že ČTP vystaví potvrzení závazné objednávky pouze na základě výslovné žádosti Klienta; v ostatních případech bude objednávka potvrzena konkludentně okamžikem, kdy ze strany ČTP dojde k zahájení poskytování služby nebo kdy ke zobrazení inzerátu popsaném v bodě 7.3.
 • 10. Uzavření smlouvy
  • 10.1 Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:
   • 10.1.1 konkludentně okamžikem započetí poskytování služeb dle čl. 9.4. Všeobecných obchodních podmínek;
   • 10.1.2 uzavřením smlouvy v případě potvrzení objednávky dle čl. 9.5 Všeobecných obchodních podmínek.
   • 10.1.3 konkludentně okamžikem zveřejněním inzerátu dle čl. 7.3. Všeobecných obchodních podmínek;
  • 10.2 ČTP si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy, o čemž včas Klienta vyrozumí.
  • 10.3 Klient uzavřením smlouvy nebo zasláním objednávky výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s:
   • 10.3.1 respektováním termínů a dalších podmínek poskytování služeb specifikovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách (grafické formáty, formy předávání podkladů atd.);
   • 10.3.2 respektováním technických možností média internet a Internetových systémů ČTP;
   • 10.3.3 obsahem Všeobecných obchodních podmínek.
 • 11. Cena za služby, fakturace
  • 11.1 Za poskytnuté služby dle článku 4. Všeobecných obchodních podmínek uhradí klient ČTP cenu dle ceníku služeb ČTP platného ke dni doručení objednávky ČTP. Ceníky jsou zveřejněny v Internetových systémech ČTP.
  • 11.2 Cena je splatná na základě zálohové faktury, která se okamžitě po odeslání elektronické objednávky zobrazí v Účtu Klienta a zároveň mu je duplicitně zaslána na email, který uvedl při registraci. ČTP vystaví v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Klientovi fakturu do 15 pracovních dnů ode dne přijetí peněz nebo ode dne poskytnutí služby, podle toho co nastane dříve a to v případě uzavření smlouvy dle čl. 10.1.1 nebo uzavření smlouvy mezi Klientem a ČTP v případě uzavření smlouvy dle čl. 10.1.2. Zálohová Faktura je splatná 3. pracovní den ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
  • 11.3 Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě služeb definovaných v bodech 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 Všeobecných obchodních podmínek první den poskytování služby ze strany ČTP, nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění první den poskytování služby ze strany ČTP.
  • 11.4 Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb.
  • 11.5 ČTP si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem. Především pak ve všech případech popsaných v čl. 7.3 Všeobecných obchodních podmínek a poskytnutí služeb popsané v čl. 4.5 Všeobecných obchodních podmínek.
  • 11.6 V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 4 kalendářních dnů, je ČTP oprávněna přerušit poskytování služeb a zobrazení inzerátu popsané v čl. 7.3 do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet ČTP. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za služby.
  • 11.7 Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.
 • 12. Kredity, předplatné inzerce
  • 12.1 Klient bere na vědomí, že kredity zakoupené v rámci časové služby kreditní předplatné “Balíčků inzeátů” a nebo roční objednávky služeb se v případě jejich nevyčerpání do 365 dnů od objednávky nevracejí ani nepřevádějí do dalšího období, pokud se strany nedohodnou jinak. Kredity, které jsou nad rámec sjednaného rozsahu dokoupené v průběhu období spolupráce (tzn. nad rámec služby či objednávky), se převádějí do dalšího navazujícího období za podmínky, že se strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další rok.
  • 12.2 Pokud v průběhu prezentace pozic uplyne sjednané období poskytované služby kreditní předplatné Balíčků inzerce, ze kterého byly pozice vystaveny, skončí posledním dnem tohoto období zároveň prezentace všech aktivních pozic bez ohledu na dobu, na jakou byly tyto pozice vystaveny, a to bez jakéhokoli nároku Klienta z důvodu jejich předčasného skončení. V případě, že se strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další rok, budou pozice prezentovány po celou dobu, na kterou byly původně vystaveny.
 • 13. Zprostředkování prodeje služeb ČTP
  • 13.1 Klient, vyjma Zprostředkovatele, se zavazuje využívat služeb ČTP výhradně pro svou vlastní potřebu.
  • 13.2 Zprostředkovatel se zavazuje využívat služeb ČTP pro svou potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů. Zprostředkovatel se zavazuje nezprostředkovávat služby ČTP svým jménem. Zprostředkovatel se dále zavazuje, že nebude pro třetí osoby svým jménem a/nebo na svůj účet zajišťovat přímý přeprodej inzertních pozic prostřednictvím Internetových systémů ČTP, především se Zprostředkovatel zavazuje, že nebude jakkoli kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím Internetových systémů ČTP. Zprostředkovatel je však oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob. Při porušení tohoto ustanovení je ČTP oprávněna s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovým Zprostředkovatelem a požadovat po Zprostředkovateli náhradu škody tímto způsobené.
  • 13.3 Zprostředkovatel je oprávněn užít jakékoli obchodní značky ČTP pouze s předchozím písemným souhlasem ČTP. Při porušení tohoto ustanovení je ČTP oprávněna s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovýmto Zprostředkovatelem a požadovat náhradu způsobené škody.
  • 13.4 Nabídky práce od Zprostředkovatelů mohou být na Internetových systémech ČTP označeny a prezentovány Uživatelům jakožto pozice nabízené Zprostředkovateli. O určení, zda je daný subjekt Zprostředkovatel ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek, rozhoduje výhradně ČTP. Zprostředkovatel bere tuto skutečnost na vědomí.
 • 14. Odstoupení od smlouvy
  • 14.1 ČTP je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže:
   • 14.1.1 podklady dodané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.);
   • 14.1.2 Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých závazků vůči ČTP; smluvní strany výslovně sjednávají, že ČTP je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že Klient je v prodlení s úhradou závazku vzniklého na základě jiné smlouvy;
   • 14.1.3 Klient poškozuje dobré jméno ČTP nebo jejích obchodních značek;
   • 14.1.4 Klient požaduje prezentování informací na Internetových systémech ČTP, které jsou v rozporu s bodem 6.1 Všeobecných obchodních podmínek;
   • 14.1.5 ČTP zjistí u Klienta jednání v rozporu s bodem 6.3 Všeobecných obchodních podmínek.
  • 14.2 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v následujících případech:
   • 14.2.1 v případě služeb podle bodů 4.1, 4.2, 4.3 a 4.6 Všeobecných obchodních podmínek nejpozději do 24 hodin ode dne doručení objednávky dle čl 9. Všeobecných obchodních podmínek, a to pouze v případě, že u služby dle bodu 4.1 neobdržel Klient v Internetovém systému ČTP žádnou reakci uchazeče na inzerci, a u služby dle bodu 4.3 a 4.6 nebylo zahájeno čerpání této služby Klientem.
   • 14.2.2 v případě služeb podle bodů 4.4 Všeobecných obchodních podmínek nejpozději do třetího dne ode dne obdržení závazné rezervace termínu poskytování služby;
  • 14.3 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany ČTP po dobu delší než 5 pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy dojde k přerušení poskytování služby a Klientem písemně, faxem nebo e-mailem vyrozumí ČTP o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.
 • 15. Zánik smlouvy a sankce
  • 15.1 Smlouva uzavřená mezi ČTP a Klientem zaniká:
   • 15.1.1 uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena (jednorázová inzerce objednána), je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě;
   • 15.1.2 odstoupením od smlouvy v souladu s článkem 14. Všeobecných obchodních podmínek;
   • 15.1.3 dohodou ČTP a Klienta.
  • 15.2 V případě, že smlouva zanikne v důsledku odstoupení ČTP od smlouvy z důvodu dle bodu 14.1.2 Všeobecných obchodních podmínek, je ČTP oprávněna v případě uzavření nové smlouvy se stejným Klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1% z ceny vyfakturované na základě zaniklé smlouvy.
  • 15.3 Smlouva na služby popsané v bode 4.5 Všeobecných obchodních podmínek zaniká uplynutím ročního období od objednání služby, pokud služba nebyla řádně prodloužena. Klientské data, které byly klientem uloženy mohou být po zániku smlouvy smazány.
  • 15.4 V případě, že Klient odstoupí dle bodu 14.2 Všeobecných obchodních podmínek od smlouvy o poskytování Reklamní služby na internetu podle bodu 4.4. Všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se Klient uhradit ČTP storno poplatek ve výši 50% z objemu zakázky.
  • 15.5 V případě, že Klient odstoupí dle bodu 14.2. Všeobecných obchodních podmínek od smlouvy o poskytování Konzultačních služeb podle bodu 4.6 Všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se Klient uhradit veškeré storno poplatky uplatněné ze strany dodavatelů vůči ČTP a dále se zavazuje uhradit ČTP storno poplatek ve výši 10% z objemu zakázky.
  • 15.6 V případě prodlení Klienta s úhradou ceny za objednané služby vzniká ČTP nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
  • 15.7. Klient souhlasí a je si vědom, že po něm mohou být vymáhány veškeré ceny za objednané služby po splatnosti, včetně těch služeb, které poskytujeme až po zaplacení.
 • 16. Odpovědnost za škodu
  • 16.1 ČTP je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení ČTP, a to po dobu, po kterou trval výpadek.
  • 16.2 ČTP neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení ČTP. “Vyšší mocí” se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli ČTP. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně ČTP, zavazuje se ČTP bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude ČTP pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům.
  • 16.3 Odpovědnost ČTP za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením ČTP v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi ČTP a Klientem je omezena na částku uhrazenou Klientem za služby na základě uzavřené smlouvy. ČTP není povinna nahradit Klientovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.
  • 16.4 ČTP nenese odpovědnost za nízký nebo žádný efekt z inzerce, který je ovlivněn mnoha factory a především ho ovlivňuje střet nabídky s poptávkou a aktuálním stavem trhu práce.
 • 17. Autorská práva a ochranné známky
  • 17.1 Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany ČTP použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. ČTP neodpovídá za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že ČTP vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, zavazuje se ji Klient ČTP nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany ČTP vyzván.
  • 17.2 Klient není oprávněn užít Internetové systémy ČTP nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu ČTP. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Uživatelů.
  • 17.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Internetových systémech ČTP je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu ČTP, jsou zakázány.
 • 18. Rozhodné právo, dohoda o soudní příslušnosti
  • 18.1. Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.
  • 18.2. ČTP a Klient činí tímto dohodu dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud ČTP, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud ČTP. Smluvní strany rovněž sjednávají, že ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je místem plnění závazku místo sídla ČTP.
 • 19. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Internetových systémech ČTP
  • 19.1 ČTP prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ČTP byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace: 00062589.
  • 19.2 ČTP prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a tyto poskytuje Klientovi, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů. ČTP je oprávněna obrátit se na subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
  • 19.3. ČTP prohlašuje, že v případě, že správcem osobních údajů bude Klient, osobní údaje budou získány prostřednictvím Internetových systémů ČTP a ČTP bude v souvislosti s poskytováním služeb vystupovat v postavení zpracovatele osobních údajů, bude mezi stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
  • 19.4. ČTP se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které uchazeči vloží elektronickou cestou prostřednictvím Internetových systémů ČTP tak, aby Klient jako správce mohl udělení souhlasu kdykoli doložit. To se nevztahuje na manuálně vložené údaje Klientem do systému Recruitis.
  • 19.5. V případě služby Prohledávání databáze životopisů je Klient povinen provést příslušná fyzická a administrativní opatření vedoucí k ochraně dat z databáze CV před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo odkrytím údajů. Klient je oprávněn nakládat s údaji získanými z databáze CV pouze k účelu obsazení nebo zprostředkování pracovního místa. Klient je oprávněn seznámit se s osobními údaji a kontaktovat uchazeče s nabídkou volné pracovní pozice. Pokud uchazeč na nabídku nereaguje, je Klient povinen osobní údaje uchazeče zlikvidovat. Klient není oprávněn zpřístupnit CV třetí osobě bez předchozího souhlasu subjektu údajů. V případě zájmu o jakékoli další zpracovávání osobních údajů nad rámec tohoto článku je Klient povinen opatřit si souhlas subjektu údajů se zpracováním.
  • 19.6. Poruší-li Klient jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 19.5., může ČTP zamezit Klientovi přístup do databáze CV. Klient bere na vědomí, že v takovém případě nemá nárok na vrácení ceny za službu Prohledávání databáze životopisů. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Klienta vznikne ČTP škoda, je Klient povinen tuto škodu ČTP nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany ČTP vyzván.
  • 19.7 Pokud Klient bude vkládat jakékoli osobní údaje manuálně nebo využíat nástoroje pro automazizovaný zápis a nebude tak zpracování osobních údajů prostřednictvím odpovědního formuláře Internetových systémů ČTP, pak má Klient povinnost obstarat si souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Klienta vznikne ČTP škoda, je Klient povinen tuto škodu ČTP nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany ČTP vyzván.
  • 19.8 Uživatelé i Klienti berou na vědomí, že údaje nacházející se v Internetových systémech ČTP jsou ze strany ČTP zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany ČTP dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.
 • 20. Korespondenční údaje
  • 20.1 Korespondenční údaje ČTP jsou následující:
   Recruitis.io s.r.o.
   ČSA 329, Hradec Králové 500 03
 • 21. Závěrečná ustanovení
  • 21.1. ČTP je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi ČTP a Klientem či Uživatelem se řídí vždy Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
  • 21.2. Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.1.2014.